ผลการดำเนินงานสุขภาพจิต

ข้อมูลวันที่ 1 สิงหาคม 2559
ดาวน์โหลดเอกสาร

N = 1,158 คน พบนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหา 366 คน ร้อยละ 31.6 ทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือโดยโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มปฐมวัย

ร้อยละ 50 ของกระตุ้นพัฒนาการเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ.

ข้อมูลจาก : http://dspm.thaichilddevelopment.com
วันที่อัพเดท : ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559

วัยเรียน

ร้อยละ 85 ของเด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีความเสี่ยงต่อมีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ การเรียนรู้ IQ/EQได้รับการดูแลช่วยเหลือ

ข้อมูลจาก :

1. รายงานผลการดำเนินงานเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และการเรียนรู้ เขตสุขภาพที่ ๒
2. รพศ. รพท. รพช. และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

วันที่อัพเดท :

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559

วัยรุ่น

ร้อยละ 52 ของเด็กนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีปัญหา/พฤติกรรมได้รับการดูแลช่วยเหลือ

ข้อมูลจาก :

1. รายงานผลการดำเนินงานสรุปแนวทางการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา/พฤติกรรมเสี่ยง
2. รพศ. รพท. รพช.
3. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

วันที่อัพเดท : ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559

ระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS)

ร้อยละ 75 ของอำเภอที่มี District Health System (DHS) มีการบูรณาการแผนสุขภาพจิตและมีการดำเนินงานตามแผน.

ข้อมูลจาก : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 เขตสุขภาพที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
วันที่อัพเดท : ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559

สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559

# ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด น้ำหนัก(ร้อยละ) เป้าหมาย(6 เดือนแรก) ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ คะแนนถ่วงน้ำหนัก
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล 65 5.0000
1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเครือข่ายบริการสาธารณสุขให้มีบริการกระตุ้นพัฒนาการเด็กพัฒนาล่าช้าด้วยเครื่องมือมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ระดับ 8.25 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.4125
3 ระดับความสำเร็จของการพัฒา รพช./รพท./รพศ. ให้มีระบบเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรมอารมณ์/การเรียนในวัยเรียนร่วมกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับ 8.25 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.4125
5 ระดับความสำเร็จของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา/พฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียนมัธยมศึกษาคู่เครือข่าย ระดับ 8.25 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.4125
6 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอที่มีการบูรณาการการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ระดับ 8.25 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.4125
8 ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตรับผิดชอมีการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่ติดบ้นติดเตียง ระดับ 4 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.2000
9 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาโรพยาบาลชุมชนให้มีบริการดูแลด้านสังคมจิตใจที่มีคุณภาพและเชื่อมโยงระบบบริการตามกลุ่มวัย ระดับ 4 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.2000
10 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินระดับจังหวัด ให้มีการจัดบริการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ระดับ 4 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.2000
11 ระดับความสำเร็จในการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตและจิตเวชสู่สังคม ระดับ 4 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.2000
17 ระดับความสำเร็จในกรพัฒนาบริการผู้ประสบภาวะวิกฤตกลุ่มเสี่ยงให้เข้าถึงบริการวิกฤตสุขภาพจิต ระดับ 4 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.2000
18 ระดับความสำเร็จของการดุแลช่วยเหลือและติดตามเฝ้าระวังผู้พยายามฆ่าตัวตายอย่างต่อเนื่อง ระดับ 4 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.2000
20 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับ 1 ทุกด้านใน รพศ./รพท. (ระดับ A และ S) และ รพช. ระดับ 4 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.2000
30 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาหน่วยงานสู่มาตรฐานการส่งเสริมป้งกันปัญหาสุขภาพจิตตามเกณฑ์ (Standard Network in Mental Health Promotion and Prevention) ระดับ 4 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.2000
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 10 5.0000
35 ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือของการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน ระดับ 10 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.5000
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 15 5.0000
36 ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน ร้อยละ 3.75 ระดับ 55 81.41 5.0000 0.1875
37 ร้อยละของผลการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามป้าหมายที่กำหนดในแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ร้อยละ 3.75 ร้อบละ 90 94.44 5.0000 0.1875
38 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ระดับ 3.75 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.1875
39 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการด้านประสิทธิภาพของการระบบสารสนเทศ ร้อยละ 3.75 ร้อยละ 70 84.50 5.0000 0.1875
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร 10 5.0000
40 คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำนเนินงานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน (HR Scorecard) คะแนน 10 คะแนน 5 5.00 5.0000 0.5000
รวม 100 5.0000

ข้อมูล 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2559

รายชื่อพื้นที่อำเภอที่เข้าร่วมดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพระดับอำเภอ
เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2559

# จังหวัด อำเภอ พื้นที่ดำเนินการ ประเด็นสุขภาพสำคัญปี 2559(ODOP ปี 2559) กรุณาเลือก (✔) กลุ่มวัยตามประเด็นสุขภาพ
ใหม่ ต่อเนื่อง ปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ผู้ป่วยจิตเวช อื่นๆ
1 ตาก พบพระ โรคเรื้อรัง(NCD)
2 ตาก บ้านตาก โรคเรื้อรัง(NCD)
3 ตาก อุ้มผาง ซึมเศร้าจากโรคเรื้อรัง
4 ตาก แม่ระมาด โรคเรื้อรัง
5 ตาก เมือง โรคเรื้อรัง(NCD)
6 ตาก ท่าสองยาง การเข้าถึงบริการจิตเวช
7 พิษณุโลก เมือง ผู้ป่วยเรื้อรัง(NCD)
8 พิษณุโลก บางระกำ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
9 พิษณุโลก บางกระทุ่ม โรคเรื้อรัง(NCD)
10 พิษณุโลก พรหมพิราม ปัญหาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
11 พิษณุโลก วัดโบสถ์ ปัญหาผู้สูงอายุ
12 พิษณุโลก วังทอง ผู้ป่วยเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน
13 พิษณุโลก เนินมะปราง การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
15 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี ปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น
15 เพชรบูรณ์ วังโป่ง ท้องก่อนวัยอันควร
15 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(NCD)
15 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน สุขภาพจิต
15 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเรื้อรัง
15 เพชรบูรณ์ เมือง ท้องไม่พร้อม
15 เพชรบูรณ์ เขาค้อ ท้องไม่พร้อม
15 เพชรบูรณ์ หล่มสัก โรคเรื้อรัง
15 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ ท้องก่อนวัยอันควร
15 เพชรบูรณ์ ชนแดน ปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น
15 สุโขทัย กงไกลาศ ปัญหาพัฒนาการเด็กวัยเรียน
15 สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม ผู้ป่วยเรื้อรัง(NCD)
15 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย การเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
15 สุโขทัย ศรีสำโรง ผู้สูงอายุ
15 สุโขทัย สวรรคโลก ผู้ป่วยเรื้อรัง(NCD)
15 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย ผู้ป่วยเรื้อรัง(NCD)
15 สุโขทัย ศรีนคร โรคเรื้อรัง
15 สุโขทัย เมือง ผู้ป่วยเรื้อรัง(NCD)
15 อุตรดิตถ์ ท่าปลา ผู้ป่วยเรื้อรัง(NCD)
15 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน ปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น
15 อุตรดิตถ์ ฟากท่า ปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น
15 อุตรดิตถ์ น้ำปาด ผู้ป่วยเรื้อรัง(NCD)
15 อุตรดิตถ์ พิชัย ปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น
15 อุตรดิตถ์ ลับแล
15 อุตรดิตถ์ เมือง ผู้ป่วยเรื้อรัง(NCD)
15 อุตรดิตถ์ ตรอน ผู้ป่วยเรื้อรัง(NCD)

ข้อมูล 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2559

Under Construction.

This page is under construction. Please come back soon!

Under Construction.

This page is under construction. Please come back soon!

Under Construction.

This page is under construction. Please come back soon!