สถานการณ์ความสุข เขตสุขภาพที่ 2

ที่มา การสำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ.2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

จากการสํารวจพบว่า คะแนนสุขภาพจิตเฉลี่ยของคนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป อยู่ที่ 31.44 คะแนน เป็นผู้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้
สําหรับสุขภาพจิตของคนทั่วไป 27.01-34.00 คะแนน

สถานการณ์สุขภาพวัยทำงาน เขตสุขภาพที่2

ที่มา ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (เก็บข้อมูลทุก 4 ปี)

จากแผนภูมิพบว่า 3 จังหวัดที่มีความชุกของผู้ดื่มแอลกอฮอล์สูง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ร้อยละ 43.7 รองลงมาคือ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร้อยละ 40.75 และจังหวัดอุตรดิตถ์ ร้อยละ 39.0

สถานการณ์สุขภาพวัยทำงาน เขตสุขภาพที่2

ที่มา เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2559

จากตารางพบว่า ผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจากจำหน่ายจากการบำบัดรักษา โดยภาพรวมส่วนใหญ่ของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 2 มีร้อยละการหยุดเสพได้มากกว่าร้อยละ 90