การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2561