การตรวจราชการและนิเทศงาน รอบ 1 จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2560