ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทีมเครือข่ายวิกฤตสุขภาพจิตในชุมชน เขตสุขภาพที่ 2

   ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทีมเครือข่ายวิกฤตสุขภาพจิตในชุมชน เขตสุขภาพที่ 2    

           วันที่ 12 ม.ค.60 ณ รพ.สต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ผู้เข้าร่วมประชุม 40 คนประกอบด้วย ครูจาก รร.บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา  จนท.รพ.สต   สสอ.ท่าสองยาง  อบต.แม่สอง ผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้า อสม.6 หมู่

 โดยกระบวนการบรรยายแนวทางการดำเนินงานวิกฤต ปี2560  การปฐมพยาบาลทางจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจและการวิเคราะห์ภัยพิบัติและผลกระทบที่เกิดในพื้นที่ซึ่งแยกเป็นวิเคราะห์ภัยในปี 60 และภัยที่เคยเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาทำให้ทราบเรื่องการเตรียมการในช่วงเดือนที่จะเกิดภัยพร้อมนำเสนอภัยของแต่ละหมู่บ้านและให้แต่ละหน่วยงานวิเคระห์ SWOT  เพื่อให้รู้ว่าแต่ละแห่งมีจุดแข็งและต้องการพัฒนาในด้านไหน ในการประชุมอบรมครั้งต่อไป พร้อมการร่วมวางแผนในการเตรียมการประชุมครั้งต่อไป โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานวิกฤตในชุมชน ในวันที่ 16-17 ก.พ.60 โดยจะจัดที่ รร.บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ผู้เข้าร่วมอบรมจากหลายส่วนทั้งในและนอกสาธารณสุข จำนวน 110 คน

ผลที่ได้รับจากการประชุม เกิดการพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชด้านวิกฤตสุขภาพจิตระดับตำบลและเข้าใจบทบาทของแต่ละคนในการเตรียมความพร้อมก่อนมีการซ้อมแผนจริง ซึ่งแต่ละแห่งจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการแสดงบทบาทสมมติเพื่อให้เกิดการซ้อมแผนที่สมจริงและมีประสิทธิภาพ ต่อไป