การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างงานบูรณาการงานสุขภาพจิต ในระบบสุขภาพระดับอำเภอ