น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดรกรมสุขภาพจิตและคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์สุขภาพจิตที่ 2