ภาพโครงการอบรมความรู้สุขภาพจิตสำหรับสื่อมวลชนท้องถิ่น เขตสุขภาพจิตที่2 ปี 2560