สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพจิต ในระบบสุขภาพระดับอำเภอ ปี 2559