การอบรมเชิงปฏิบัติการนิเทศติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 จ.เพชรบูรณ์