อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน

ดาว์นโหลด : 2554, 2555, 2556, 2557, 2558
ข้อมูลจาก : ศูนย์ป้องกันฆ่าตัวตายแห่งชาติ
ข้อมูล : ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2559