หน้าหลัก

4 โครจิตเวชเด็ก (ข้อมูลจากเขตสุขภาพที่ 2)

อยู่ในระหว่างการเชื่อมต่อข้อมูล

MR 60/100
LD 10/100
ADHD 80/100
Autistic 50/100

โรคจิต (ข้อมูลจากเขตสุขภาพที่ 2)

อยู่ในระหว่างการเชื่อมต่อข้อมูล

การเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า (ข้อมูลจากเขตสุขภาพที่ 2)

อยู่ในระหว่างการเชื่อมต่อข้อมูล

อัตราการฆ่าตัวตาย (ข้อมูลจากเขตสุขภาพที่ 2)

อยู่ในระหว่างการเชื่อมต่อข้อมูล