เขตสุขภาพที่ 2

โรคจิตเวชเด็ก ปี 2559

ระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทย (IQ) เขตสุขภาพที่ 2

ปีงบประมาณ 2559

จังหวัด ปี 2554 ปี 2559
ตาก 99.70 95.10
พิษณุโลก 99.80 97.52
เพชรบูรณ์ 97.67 100.28
สุโขทัย 99.36 95.76
อุตรดิตถ์ 97.13 100.19
Read More About Us
Mean IQ ภาพรวมทั้งประเทศ = 98.23

ระดับประเทศ

ความฉลาดทางอารมณ์เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี 2559 (EQ)

เขตสุขภาพที่ 2

ความฉลาดทางอารมณ์เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี 2559 (EQ)

จังหวัด ต่ำกว่าปกติ ปกติ สูงกว่าปกติ
ตาก 31.3 49.3 19.4
พิษณุโลก 37.6 59.5 2.9
เพชรบูรณ์ 24.8 62.5 12.7
สุโขทัย 15.0 76.0 9.1
อุตรดิตถ์ 35.5 53.1 11.3
Read More About Us