ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 เป็นหน่วยงานระดับกองขึ้นตรงต่อกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขเดิมจัดตั้ง จำนวน 4 แห่ง คือ ศูนย์สุขภาพจิต 1 – 4 รับผิดชอบ ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ตามลำดับ

วันที่ 18 มกราคม 2542 กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งศูนย์สุขภาพจิตเขต 1 – 13 รวม 13 แห่ง เป็นการภายใน และมีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดกรมสุขภาพจิต ซึ่งศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ได้เริ่มเปิดดำเนินการ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2542 โดยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพื้นที่ เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 9 จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ โดยมีนางสีคิ้ว ดิษริยะกุล เป็นผู้อำนวยการท่านแรก ต่อมารัฐบาลได้มีนโยบายปฏิรูประบบราชการและให้ทุกส่วนราชการปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างของ ส่วนราชการให้มีระสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการ ของประชาชน เมื่อพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ประกาศใช้ กรมสุขภาพจิตจึงได้ปรับบทบาท ภารกิจและโครงสร้างให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาลและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 103 ก วันที่ 9 ตุลาคม 2545 หน้า 73 – 78 ให้มีศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 – 12 โดยแบ่ง ส่วนราชการภายในเป็น 1 ฝ่าย 1 กลุ่มงาน คือ

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
2. กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต

ต่อมาในปี 2548 รัฐบาลมีนโยบายแบ่งเขตตรวจราชการสาธารณสุข เป็น 19 เขต ตาม เขตการปกครอง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 2 จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ และในปี 2552 มีการเปลี่ยนแปลงลำดับเขตตรวจราชการสาธารณสุขใหม่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 จึงได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 17 จำนวน 5 จังหวัดเดิม ได้แก่ จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์

ในปีงบประมาณ 2556 กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายกระจายอำนาจการบริหารจัดการจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค โดยแบ่งเป็น 12 เขตบริการสุขภาพ เป้าหมายสำคัญคือเพิ่ม การเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สร้างความเท่าเทียมในการจัดสรรทรัพยากร ภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยมีแผนในช่วงแรกระยะเวลา 5 ปี (ปีงบประมาณ 2556 - 2560) เพื่อให้การดำเนินงานสุขภาพจิต สอดรับกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว กรมสุขภาพจิตจึงได้มีคำสั่งให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ย้ายสำนักงานมาประจำเขตบริการที่ 2 ณ อาคารเลขที่ 138/35-36 หมู่ที่ 7 สี่แยกอินโดจีน ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2557 และศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเขตสุขภาพที่ 2 จำนวน 5 จังหวัดเดิมซึ่งเป็นไปตามคำสั่งกรมสุขภาพจิต

ที่ตั้งปัจจุบัน
เลขที่ 999 หมู่ 2 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220.
โทร. 0-5590-6361, 08-2223-4457, แฟกส์. 0-5590-6362
Website : www.mhc2.go.th
E-mail : mentalhealthcenter2@gmail.com

พันธกิจ

1.พัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งในการส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
2.สร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพจิต
3.พัฒนาวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตให้มีคุณภาพเข้าถึงง่าย
4.กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

วิสัยทัศน์

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนโดยผ่านภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 2

ยุทธศาสตร์

1.ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย
2.พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
3.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

โครงสร้างการบริหาร

John Doe Developer

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore fugiat.

Silly Sally Developer

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore fugiat.

Chris John Developer

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore fugiat.

Sara John Developer

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore fugiat.