การสัมมนาการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2560