โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 2