โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข รพ.สต. จังหวัดสุโขทัย