โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข รพ.สต. จังหวัด เพชรบูรณ์