ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 รับการตรวจจากนิเทศ กรมสุขภาพจิต