เขตสุขภาพที่ 2

อัตราการคลอดบุตรของมารดาอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปีพันคน เขตสุขภาพที่ 2
(เป้าหมายไม่เกิน 50)

ที่มา สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ร่วมกับสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล/ทุก 1 ปี จากทะเบียนราษฎร์

เขตสุขภาพที่ 2

ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นอายุ ๑๕-๑๙ ปี

ที่มา จากรายงานตรวจราชการ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 – มิถุนายน 2559

เขตสุขภาพที่ 2

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่ได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร