สรุปข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย ศูนย์สุขภาภจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2560