นโยบายนาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิดีกรมสุขภาพจิต