ขอเชิญร่วมอบรมแพทย์เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน