จดหมายข่าวเยียวยาจิตใจ ฉบับที่ 3 เดือนมิถุนายน-เมษายน 2559